Så här gör du för att bli medlem

Medlemsskapet löper per kalenderår.

  • Huvudmedlem inom Sverige, 250 SEK/år
  • Kampanj "Uppfödartillägg 150 kr" (styrelsen har beslutat att under tidsbegränsad period erbjuda huvudmedlem möjlighet att betala ett tillägg som automatiskt ger rätt att ge gratis medlemskap till sina kattungeköpare) 
  • Familjemedlem, 50 SEK/år

Definition av familjemedlem: Som familjemedlem lever du "under samma tak" som en huvudmedlem och har rösträtt på årsmötena.

Som medlem annonserar du gratis, du för service genom vår kattungeförmedling. Har du precis börjat med ocicat? Kontakta någon i styrelsen om du har funderingar etc. runt rasen.

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31/1. Inbetalning efter den 1 oktober gäller även för nästkommande år.

Inbetalning sker till OCIS plusgiro: 6462125-3. Var god ange ditt/era namn, medlemsavgift och årtal. Exempel på hur detta ska se ut; Förnamn, Efternamn Medlemsavgift 2019.

blogglou

Here´s how to become a member

The membership runs per calender year.

  • Primary membership 250 SEK/year
  • Campaign Breeding supplement 150 SEK/year. (The board has decided to offer, for a limited period, the primary member the opportunity to pay a supplement that automatically gives the right to give free membership to their kitten buyers).
  • Family member 50 SEK/year.

Definition of family member: As a family member, you live under the same roof as a primary member and have voting rights at the annual meetings.

As member in OCIS, you get free kittenadvertisment. Have you just recently started with ocicat? Contact any member of the board, for any kind of support!

Membership pertain to calendar 0101-1231. Membershipfee has to be paid, no later then on the 31st of January. Payments done 1st of october or later are valid for nextcoming year.

The payment is made to OCIS SWIFT: NDEASESS, IBAN: SE 3095000099604264621253. Please state your name, membership fee and year. A example of how this should look; First name, last name membershipfee 2019.

Bli-medlem-formulär

 


  

 

 

 

 

  


 

Sätt in pengarna på:

OCIS plusgiro: 6462125-3 

Payments from abroad: SWIFT: NDEASESS IBAN: SE 3095000099604264621253