STADGAR för OCIS – Ociats of Scandinavia

 

1 § BENÄMNING/SÄTE, MÅLSÄTTNING OCH FÖRBINDELSER

1:1 Rasföreningens namn är OCIS -Ocicats of Scandinavia, som förkortas till "OCIS".

 1:2 Föreningens målsättning är att:

 • Arbeta för att tillsammans föra ocicaten framåt i aveln.
 • Att bevaka standarden och se till att den efterföljs.
 • Att främja intresset för ocicats i Skandinavien och att sprida information och kunskap om rasen.
 • Tillhandahålla ett nätverk för medlemmarna: såsom att ge råd i avelsfrågor, kattungeförmedling och avelshaneregister m.m.
 • Att bevaka bestämmelser om ocicat, som kommer från Avelsrådet inom respektive land i Skandinavien, FIFe, CFA och andra organisationer som kan påverka utvecklingen av ocicat i Skandinavien.
 • Att hålla god kontakt med ocicat-föreningar inom och utom Europa och att främja samarbetet mellan personer som är intresserade av ocicat, -främst inom Skandinavien.

 Föreningen förbinder sig att:

 • Arbeta i enlighet med SVERAKs respektive FIFes intentioner, syfte och mål.
 • Föreningens medlemmar godkänner att SVERAKs databas för ocicat är tillgänglig för föreningens medlemmar.
 • Vara remissinstans för rasspecifika frågor för kattrasen ocicat.

 1:3 Föreningen ska ha sitt säte i Göteborg.

 

2 § MEDLEMSKAP

2:1 Medlemskap är öppet för alla som följer föreningens stadgar och regler samt har erlagt medlemsavgift. 

2:2 Medlemskapet sträcker sig per kalenderår.

2:3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på årsmötet, gäller per kalenderår. Medlemsavgift erlagt den 1 oktober - den 31 december gäller även som avgift för påföljande år.

2:4 Medlemsavgiften ska inbetalas senast 28 februari, för fortlöpande medlemskap. Medlem som ej betalat medlemsavgift, äger ej rösträtt på årsmötet.

2:5 Vid utträde ur klubben, oavsett anledning, återbetalas inte erlagd medlemsavgift.

 2:6 Medlem som bevisligen skadat klubbens verksamhet eller inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. Om utesluten medlem så begär, ska frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte. I så fall ska frågan upptas på dagordningen för mötet.

Innan styrelsen beslutar om uteslutning ska den berörde medlemmen få tillfälle till yttrande. Om medlemmen önskar ska denne även tillåtas att muntligen få framföra sin sak vid det möte där frågan om uteslutning ska behandlas.

 

3 § FÖRVALTNING

3:1 Föreningens förvaltning anförtros en styrelse bestående av (7) sju medlemmar. På årsmötet väljs direkt och personligt:

 • Ordförande (år 1)
 • Vice ordförande (år 2)
 • Sekreterare(år 1)
 • Kassör (år 2)
 • Ledamot (år 1)
 • Ledamot (år 2)
 • Suppleant                

3:2 Av styrelsens medlemmar väljs första året 3 personer och andra året resterande 3 personer. Valperioden är på två år. En suppleant väljs för en mandattid av ett år. Den inträder i styrelsen om någon av de ordinarie ledamöterna lämnar styrelsen under verksamhetsåret.

3:3 Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när minst (4) fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst

Närvaro via telefon eller vi internet (chat) likställs med personlig närvaro.

Samtliga styrelseprotokoll arkiveras hos sekreteraren, samt finns tillgängliga för alla medlemmar på OCIS hemsida.

3:4 Ordförande är ansvarig utgivare av tidningen.

3:5 Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

3:6 Verksamhetsår är kalenderår.

 

4 § ÅRSMÖTE

4:1 Valberedning. En valberedning bestående av (3) tre personer, varav en är sammankallande ska väljas på det ordinarie årsmötet.

4:2 Årsmötet är beslutsmässigt då det i laga ordning kallats. Kallelse till årsmötet ska skickas ut minst 14 dagar i förväg och ska uppta förslag till dagordning och eventuella motioner. 

4:3 Årsmöte ska hållas senast den 31 maj. Motioner och övriga frågor till det ordinarie årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

4:4 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses av årsmötet en revisor och en suppleant till denna för en tid av två år.

4:5 VID ÅRSMÖTET SKA FÖLJANDE ÄRENDEN FÖREKOMMA:

 • Mötets öppnande
 • Upprättande av närvarolista och röstlängd för årsmötet
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Val av styrelse.
 • Val av revisor och revisorsuppleant.
 • Val av medlemmar till valberedning.
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av övriga avgifter och arvoden
 • Övriga frågor.

4:6 Närvarande medlem har utöver sin egen röst, endast rätt att rösta med två (2) fullmakt, för två (2) medlem.

4:7 Val av styrelsemedlemmar sker alltid genom öppen omröstning.

4:8 Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den finner det lämpligt., eller då minst 10 medlemmar, med angivande av skäl, gör skriftlig framställan om detta. Skriftlig kallelse med dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

4:10 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten vid val av styrelse. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs.

4:11 Protokoll från årsmöten ska tillsändas samtliga medlemmar.

 

5 § STADGAR

5:1 För ändring av stadgar fodras att beslut fattas med minst 2/3 övervikt på (2) två efter varandra följande möten, varav det ena ska vara årsmötet.

 5:2 Förändringar i stadgarna eller övriga beslut fattade av årsmötet  gäller från datum för godkänt beslut om inte annat anges.

 6 § ÅTAGANDE

Ordförande        handhar ledningen av föreningens verksamhet och äger föreningens rätt att utan särskild fullmakt föra föreningens talan utåt.

Kassören            inkasserar medlemsavgiften, för medlemsregister samt kassabok över föreningens ekonomiska verksamhet.

Utställnings-     för noteringar över inskickade utställningsresultat, handhar uträkningen av årets

Sekreteraren      ocicats, samt rapporterar detta till redaktören. Utses av styrelsen.

Redaktören        samlar inskickat materiel till tidningen samt sätter ihop tidningen. Utses av styrelsen.

 

RASREPRESENTANTER

7:1 4 st rasrepresentanter utses av styrelsen: 1 st för vardera landet inom Skandinavien; Sverige, Norge, Finland och Danmark.

7:2 Rasrepresentanten ska:

 • Inom det egna landet verka för föreningen.
 • Sprida information om rasen och föreningen.
 • Hänvisa intresserade till uppfödare av rasen, s.k. "kattunge-förmedling".

 

8 § FÖRENINGENS UPPLÖSANDE                  

8.1 Beslut om föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie. Vid sista sammanträdet ska beslut fattas om hur tillgångarna ska fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras.